EMA: terapia genowa Zynteglo nie powoduje ostrej białaczki szpikowej (AML)

Nie ma dowodów na to, że terapia genowa Zynteglo powoduje nowotwór krwi. Bardziej wiarygodnym wyjaśnieniem przypadków AML jest leczenie kondycjonujące przed przeszczepieniem komórek macierzystych układu krwiotwórczego.